Hotline: 0911 67 4747 (24/7)

Vietnext - Hosting và Máy chủ cao cấp

Nếu bạn đang gặp lỗi “Failed to connect to FTP Server localhost:21” khi cố gắng cập nhật, cài đặt, hoặc xóa các plugin và chủ đề trên WordPress, thì đây là một vấn đề khá phổ biến. Lỗi này thường xảy ra khi WordPress không thể kết nối với máy chủ FTP của bạn. Tuy nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết một cách dễ dàng bằng cách sửa đổi tệp wp-config.php của bạn.

Wordpress Lỗi: Failed to connect to FTP Server localhost:21
WordPress Lỗi: Failed to connect to FTP Server localhost:21

 

Để sửa lỗi “Failed to connect to FTP Server localhost:21”, bạn có thể thêm đoạn mã sau vào tệp wp-config.php của mình:

define('FS_METHOD', 'direct');

Bạn có thể thêm đoạn mã này trước khi khai báo đường dẫn đến tệp wp-settings.php như sau:

/** Tên miền WordPress **/ define('WP_HOME','http://example.com'); define('WP_SITEURL','http://example.com');

/** Đường dẫn đến WordPress **/ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(FILE) . '/');

/** Cấu hình FTP **/ define('FS_METHOD', 'direct');

/** Gọi tệp wp-settings.php **/ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Sau khi thêm đoạn mã này, bạn có thể lưu và đóng tệp wp-config.php và khởi động lại trình duyệt của mình. Bây giờ, bạn sẽ thấy rằng bạn không còn gặp lỗi “Failed to connect to FTP Server localhost:21” nữa khi cài đặt, cập nhật hoặc xóa các plugin và chủ đề trên WordPress.

Tóm lại, việc thêm đoạn mã define(‘FS_METHOD’, ‘direct’); vào tệp wp-config.php là một cách đơn giản và hiệu quả để sửa lỗi “Failed to connect to FTP Server localhost:21” khi làm việc với WordPress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *